תקנון

תקנון אתר "בתי אלמוג" [שם זמני - להחלפה בשם העסק עליו יוחלט]
המלצות חשובות -
1. להתייעץ עם יועץ נגישות בנוגע להנגשת אתר האינטרנט ופרסום הסדרי הנגישות בהתאם לחוק לשוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ה-1998 והתקנות מכוחו.
2. יש להתייעץ עם יועץ ביטוחי בנוגע לעריכת ביטוח בקשר עם הפעילות / תשלומים באתר.
3. יש להתייעץ עם מומחים לאבטחת מידע ואבטחת תשלומים באינטרנט.
4. יש להטמיע באתר התראת 'פופ-אפ' המכווינה לקריאת התקנון/תנאי שימוש ופרטיות.

5. כללי:
5.1. אתר www. XXXXX .co.il הוא אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג בעיר אילת (להלן: "מתחם בתי אלמוג"), המחירים, השירותים ועוד. כמו כן, האתר מאפשר לשכור יחידות דיור במתחם בתי אלמוג לתקופות שונות [לוודא התאמה לתב"ע] (להלן: "האתר").
5.2. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של אלמוג אילת (מ.ד.ע) 2000 בע"מ ח.פ.512989013 ושל _______________________ (להלן: "החברה") והוא מתוחזק באופן שוטף על ידי ____________ ח.פ ________ (להלן: "מפעילת האתר") [האם תהיה הפרדה כזאת?].
5.3. כל אדם המשתמש או גולש באתר או הרוכש או המעוניין לבצע רכישת שירותים באמצעות האתר (להלן: "הרוכש" או "המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו ולתנאיו.
5.4. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ושימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
5.5. הוראות תקנון זה יפות גם על תכנים שיפורסמו ע"י החברה באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות ו/או במדיות חברתיות אחרות, כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, בשינויים המחויבים.
5.6. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
5.7. מטעמי נוחיות נוסח האתר והתקנון נעשה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון מופנה לנשים וגברים כאחד.
5.8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.
6. תנאי שימוש באתר:
6.1. כל אדם רשאי להשתמש באתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט, מאסטרקארד; (ו) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף.
6.2. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת יש להימנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין (להלן: "הנציג") בתנאי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
6.3. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים לביצוע הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
6.4. אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. למען הסר ספק מובהר כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים מהחברה או קבלת מידע מהחברה.
6.5. החברה עושה הכל כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אך יש לזכור כי מדובר במידע כללי בלבד והחברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ועל כן האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או מי מטעמו בשל אי יכולתו של המשתמש או מי מטעמו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי או להתאמת המידע לצורכי המשתמש או מי מטעמו והמשתמש מתחייב כי ישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה (או עשה) שימוש במידע.
6.6. השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר, ביצוע הזמנה באמצעות האתר או הזמנה של אילו מן השירותים באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו של תקנון האתר ללא כל הגבלה או הסתייגות. האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ומידע ולמשתמש או למי מטעמו לא תהא בקשר עם עניינים אלה וכל הכרוך בהם, כל טענה או דרישה או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר.
6.7. אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל מתחייב להודיע על כך מיד לחברה ולמפעיל אתר.
6.8. החברה או מפעיל אתר רשאים למחוק את המידע שמצוי ברשותם לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר לעניין ולמידע זה.
6.9. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית, לפי הענין והנסיבות.
7. פרטי רוכש השירותים:
7.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים בטופס ההרשמה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
7.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎2.1 לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר, אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.
7.3. החברה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
7.3.1. אם לדעת החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית והחברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב, לרבות פנייה לערכאות לשיפוי ופיצוי בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה או למי מטעמה.
7.3.2. אם לדעת החברה, המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העשויים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
7.3.3. אם לדעת החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
7.3.4. אם לדעת החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
7.3.5. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
7.4. המשתמש מאשר כי הוא משתמש פרטי בלבד המעוניין לשכור יחידת דיור באמצעות האתר או להזמין שירות מהאתר לצרכים פרטיים בלבד והוא אינו מורשה לבצע הזמנה על דרך של תיווך ו/או מכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או למכור את הזמנתו לצד שלישי אחר כלשהו. שימוש באתר בניגוד לכך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד המשתמש והפרת מגבלות אלה לרבות ביטול העסקאות ותביעת כל הנזקים (ממוניים ולא ממוניים), שכר טרחה וההוצאות שייגרמו לה או למי מטעמה עקב כך.
8. ביצוע ההזמנה: [לבדיקה קפדנית של הלקוח]
8.1. משתמש המעוניין לשכור יחידת דיור באמצעות האתר ישתמש ב"מערכת הזמנות" של האתר. המערכת תאפשר למשתמש לבחור את יחידת הדיור המבוקשת ולהזין את כל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה ("הזמנה").
8.2. במהלך ביצוע ההזמנה תוצע למשתמש האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות של החברה (לפרטים בדבר מועדון הלקוחות ראו סעיף ‎8 לתקנון זה) [מחקנו את הסעיף אבל אם מתוכנן "מועדון חברים" ניתן לשחזר אותו.]
8.3. הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה"). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הרכישה ולהציגה בפני פקיד הקבלה בעת הגעתו למתחם בתי אלמוג. [האם ניתן באמצעות ברקוד שיוזן לטלפון/IPAD?]
8.4. החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או שנקלטו באופן חלקי לו תישא בכל אחריות לכל בעיה טכנית, מכל מין וסוג שהוא, או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
8.5. החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת יחידת הדיור, תאריך וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה כלפיהם.
8.6. מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד, ככל שלא מופיע או נדרש אחרת, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות במתחם בתי אלמוג, ביום ההגעה.
8.7. על אף האמור לעיל, מובהר כי לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי, ולצורך בחינת תקינותו של הכרטיס, החברה תבצע בדיקת תקינות מול חברת האשראי הרלוונטית, כאשר במסגרת בדיקה זו, תתבצע 'תפיסה' של מסגרת אשראי בגובה של 50 (חמישים) שקלים-חדשים, כאשר תפיסת המסגרת כאמור תעשה אך לצורך בדיקת תקינות הכרטיס (ומבלי שהמשתמש יחויב בכל סכום בפועל), ואילו לאחר מספר ימים בודדים מסיום ביצוע הבדיקה, אותה המסגרת שנתפסה תשוחרר לאלתר.
8.8. על האף האמור לעיל, בחגים ותקופת הקיץ כהגדרתן בסעיף 9.6 להלן, תהא החברה רשאית לחייב מראש את המשתמש בסכום הרכישה, בהודעה מראש למשתמש.
8.9. רכישה בתשלומים: [לבדיקה קפדנית של הלקוח]
8.9.1. המשתמש יהא רשאי לשלם עבור הרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:
8.9.1.1. רכישה בסכום של עד _____ ש"ח - תשלום אחד ועד שישה תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית.
8.9.1.2. רכישה בסכום של מעל _____ ש"ח - תשלום אחד ועד שנים עשר תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית.
8.9.2. תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח – 2018.
8.10. ביצוע שינויים ברכישה שבוצעה באתר, ניתן לבצע אך ורק באמצעות האתר או באמצעות פנייה לנציג החברה בטלפון: ________ או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת ___________ .
8.11. ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס או המייל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור נציג החברה. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
9. מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:
9.1. "ביטול הזמנה" - ביטול הזמנה יבוצע על ידי המשתמש באמצעות האתר או באמצעות פנייה לנציג החברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאי התקנון.
9.2. פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: בטלפון שמספרו __________; בדואר אלקטרוני בכתובת__________; בפקס שמספרו__________; באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
9.3. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את יחידת הדיור, את מספר האסמכתא שהתקבלה על ביצוע ההזמנה ואת מספר תעודת הזהות / דרכון של המזמין.
9.4. משתמש יהא רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר (מכר מרחוק), בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: "חוק הגנת הצרכן").
שימו לב:
חוק הגנת הצרכן מחייב אתכם לגלות לצרכן פרטים שונים ולנהוג באופן ייחודי לגבי ביטולים/דמי ביטול, גם כלפי אוכלוסיות שונות; לנוחותכם, ריכזנו הכל בנספח נפרד.
9.5. בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך חודשים ינואר ועד יולי ומחודש ספטמבר ועד לדצמבר [להגדרת הלקוח], כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות 'מכר מרחוק', כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
9.5.1. ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום אישור ההזמנה (קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה), ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה (להלן: "ימי עסקים") קודם ליום הראשון לשהות במלון; בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר חדרים - דמי הביטול יהיו עבור כל חדר. [[לחלופין ניתן לקבוע ביטול ללא דמי ביטול או כל הקלה אחרת ביחס לחוק - אבל אסור לקבוע סנקציה חמורה לעומת מה שהחוק מתיר]].
9.5.2. במקרה של ביטול הזמנה שבוצע במועד שהוא פחות מ- 7 (שבעה) ימי עסקים קודם ליום הראשון לשהות במלון (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) ועד 24 שעות טרם ליום הראשון לשהות במלון, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בשיעור של 50% (חמישים אחוזים) [ניתן לקבוע שיעור אחר] משווי ההזמנה הכולל.
9.5.3. במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למתחם בתי אלמוג במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול, בשיעור של 100% (מאה אחוז) [ניתן לקבוע שיעור אחר] משווי ההזמנה הכולל.
9.6. בתקופות חג, ערבי חג וחגי ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות [ניתן להתאמה לפי הגדרת הלקוח] (להלן: "תקופות חג"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
9.6.1. ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום אישור ההזמנה (קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה), ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה (להלן: "ימי עסקים") קודם ליום הראשון לשהות במלון; בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר חדרים - דמי הביטול יהיו עבור כל חדר. [[לחלופין ניתן לקבוע ביטול ללא דמי ביטול או כל הקלה אחרת ביחס לחוק - אבל אסור לקבוע סנקציה חמורה לעומת מה שהחוק מתיר]].
9.6.2. ___________________________ . להשלמת הלקוח – תנאי ביטול ב"תקופות שיא" ניתן לראות דוגמא לניסוח בסעיף 9.5.2 ו- 9.5.3
9.6.3. ____________________________. להשלמת הלקוח – תנאי ביטול ב"תקופות שיא" ניתן לראות דוגמא לניסוח בסעיף 9.5.2 ו- 9.5.3
9.7. בתקופת הקיץ, קרי ביטול אירוח שהוזמן לחודשים יולי - אוגוסט (לעיל ולהלן: "תקופת הקיץ"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
9.7.1. ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום אישור ההזמנה (קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה), ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה (להלן: "ימי עסקים") קודם ליום הראשון לשהות במלון; בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר חדרים - דמי הביטול יהיו עבור כל חדר. [[לחלופין ניתן לקבוע ביטול ללא דמי ביטול או כל הקלה אחרת ביחס לחוק - אבל אסור לקבוע סנקציה חמורה ממה שהחוק מתיר]].
9.7.2. ___________________________ . להשלמת הלקוח – תנאי ביטול ב"תקופות שיא" ניתן לראות דוגמא לניסוח בסעיף 9.5.2 ו- 9.5.3
9.7.3. ____________________________. להשלמת הלקוח – תנאי ביטול ב"תקופות שיא" ניתן לראות דוגמא לניסוח בסעיף 9.5.2 ו- 9.5.3
10. מדיניות שינוי מכירה באתר:
10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
10.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
10.1.2. אם אירעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
10.1.3. במקרה של כוח עליון, מגפה עולמית, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
10.1.4. במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
10.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
10.2. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין הזמנתו, ככל ששולם.
11. שעות קבלה ופינוי יחידות הדיור:
11.1. קבלת יחידת הדיור בימים ראשון עד שישי תתבצע החל מהשעה 15:00, וקבלת יחידת הדיור בשבת או בחג תתבצע בסמוך לשעת צאת השבת או החג.
11.2. פינוי יחידות הדיור בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי יחידות הדיור בשבת או בחג עד השעה 14:00.
11.3. אורח המעוניין לבצע 'עזיבה מאוחרת', לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 14:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה לנציג הקבלה במתחם בתי אלמוג. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של מתחם בתי אלמוג וכפופה לתפוסת המתחם, לאישור הנהלת המתחם. 'עזיבה מאוחרת' תחויב בתוספת תשלום בסך של __________ ש"ח ליחידת דיור. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בגין החיוב כאמור, ובפנייתו למתחם בתי אלמוג בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
11.4. אישרה הנהלת מתחם בתי אלמוג 'עזיבה מאוחרת' כאמור לעיל, והאורח איחר בפינוי יחידת הדיור, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף ביחידת הדיור בהתאם למחירון מתחם בתי אלמוג התקף באותה עת.
11.5. החברה והנהלת מתחם בתי אלמוג שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר 'עזיבה מאוחרת' וזאת מכל סיבה שהיא.
11.6. שעות קבלה ופינוי חדרים במלונות פתאל בחו"ל עשויות להשתנות בהתאם למדיניות המלון ובהתאם להזמנה הרלוונטית, ומדיניות המלון הרלוונטית לעניין קבלת או עזיבת חדרים היא הגוברת על האמור בסעיף 7 זה.
12. בעלות וזכויות יוצרים:
12.1. החברה אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו [לוודא מול הלקוח] בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ואשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. החברה אוחזת גם בכל התכנים הכוללים סקירות על יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג, מאמרים על החברה ויחידות הדיור שבמתחם, קבצים מסוגים שונים, המלצות על יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג, מידע אשר מופיע באתר לגבי המוצרים והשירותים במתחם בתי אלמוג וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות החברה, מובהר כי הזכויות של החברה כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרציות, הדמיות תלת ממדיות, הדמיות חד ממדיות, יישומים, אייקונים וחומרים אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מוגנות על פי חוק זכויות יוצרים, התשמ"ד-1994. כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של החברה לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של החברה. (להלן יחד - "זכויות היוצרים").
12.2. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה וכי המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בזכויות השייכות לחברה או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים להם ייחשף במהלך השימוש והגלישה באתר ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להכין יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לעשות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של החברה בלבד.
12.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה או של כל גורם אחר מטעמה.
12.4. בכדי לקשר או להציג את האתר _________.WWW באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
13. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
13.1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
13.2. החברה תעביר לצדדים שלישיים ו/או ספקים את המידע שנמסר על ידי המשתמש או נאגר במאגר המידע של האתר במקרים הבאים:
13.2.1. לצורך תפעול האתר באופן מיטבי ויצירת התאמה אישית לצרכי הלקוח.
13.2.2. לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים ו/או נתוני פעילות, מאפייני הפעילות ונתונים נוספים אשר עשויים לסייע לחברה לקבל מידע על אופן השימוש באתר ובשירותים אשר מוענקים במסגרת האתר.
13.2.3. לצורך פרסום ממוקד, מותאם אישית (Customized) לצרכי הלקוח.
13.2.4. במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצד שלישי.
13.2.5. במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין צוות האתר או מי מטעמו.
13.2.6. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש הקבועים באתר האינטרנט או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם או במקרה שהמשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.
13.2.7. במקרה שההעברה נדרשת לצורך גביית כספים המגיעים לאתר או החברה מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
13.3. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
13.4. במסגרת השימוש באתר, תפעיל החברה טכנולוגיית Cookie (להלן: "עוגייה") המזהה את דפוסי הגלישה שלו באתר. החברה עושה שימוש בעוגיות לצורך מתן שירות מותאם אישית לרבות לצורך מיטוב השירות והתאמה אישית.
13.5. המשתמש רשאי לדחות או לבטל את השימוש בעוגייה, לפי שיקול דעתו והוא יכול לעשות כן באמצעות עריכת שינוי בהגדרות הדפדפן.
13.6. החברה עשויה להרחיב, לטייב ולשפר את מאגר המידע של האתר, ובכלל זאת מידע שעשוי להיחשב כמידע אישי, באמצעות מאגרי מידע אחרים, שנרכשו או הועברו לידי החברה.
13.7. ידוע למשתמש כי החברה או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ופרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.
13.8. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה ויכול שהנתונים ישמשו את החברה או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
13.9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר. פנייה מסוג זה יש להפנות אל תא דואר אלקטרוני: _____________ .
14. נגישות: לבדיקת הלקוח
14.1. מתחם בתי אלמוג מונגש באופן הבא:
14.1.1 חניות נכים – קיימות ___ חניות נכים המיועדות לרכב רגיל וגבוה.
14.1.2 דלפק קבלה נגיש – קיים על פי תקן.
14.1.3 מעליות נגישות – קיימות ומותאמות על פי תקן.
14.1.4 חדרים נגישים - __ חדרים בהזמנה מראש.
14.1.5 בריכה מחוממת חיצונית- קיימת נגישות לבריכה.
15. כללי:
15.1. מספר המקומות במתחם בתי אלמוג מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
15.2. המחירים המפורסמים באתר הם לישראלים בלבד, בשקלים חדשים וכוללים מע"מ לפי שיעור המע"מ ביום התשלום. באילת, המחירים אינם כוללים מע"מ והמשתמש לא יחויב בגינו.
15.3. בהגעתו למתחם בתי אלמוג המשתמש מתחייב לעיין ב"אמנת מתחם בתי אלמוג" הנועדה לשמור על שלוות המתארחים במתחם, הוראותיה חלות על כל שוהי מתחם בתי אלמוג לרבות המשתמש.
15.4. החברה זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את המחירים המתפרסמים באתר, כולם או חלק מהם, בכל עת.
15.5. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
15.6. המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי ככל שהחוק מחייב.
15.7. אירוח במלונות החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
15.8. לעניין ההזמנה: "תינוק"- מי שגילו עד שנתיים. "ילד"- מי שגילו בין 2-12 שנים.
15.9. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד - מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה יחידות הדיור, השירותים או יחידות הדיור המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
15.10. [ככל שרלבנטי] באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
15.11. החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו מופעל האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר, רכישת שירותים באמצעות האתר או כל שימוש אחר באתר, איחור או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה או מפעיל האתר בקשר עם תקלות או נזקים כאמור.
15.12. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר.
15.13. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, החברה או מי מטעמה ומפעילת האתר או מי מטעמה, וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו, כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.
15.14. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
15.15. סמכות השיפוט בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה נתונה באופן בלעדי וייחודי לבתי המשפט המוסמכים לדון בהליך משפטי בקשר אליו במחוז השיפוט של העיר תל אביב.
15.16. ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מספר __________ , באמצעות דואר אלקטרוני ___________ או בכתובת __________.

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

** ניתן להגיע לנוסח מלא של כל אחד מהסעיפים להלן באמצעות מקש ימני ולחציה על "פתח היפר-קישור"
תוכן ענינים
פרק א': פרשנות Go
8 סעיף 1 הגדרות Go
8 פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה Go
9 סעיף 2 איסור הטעיה Go
9 סעיף 3 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת Go
10 סעיף 4 חובת גילוי לצרכן Go
10 סעיף 4א חוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן Go
11 סעיף 4ב זהות העוסק Go
11 סעיף 4ג חובת גילוי מדיניות החזרת טובין Go
11 סעיף 4ד חשיפה נאותה של מצרכי מזון בפיקוח Go
11 סעיף 5 עריכת חוזה בכתב ומסירתו Go
12 סעיף 6 אחריות להטעיה באריזה Go
12 סעיף 7 אחריות להטעיה בפרסומת Go
12 סעיף 7א פרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים Go
12 סעיף 7ב סייגים לשימוש בשם Go
13 פרק ג': הוראות לעניין סוגים של עסקאות Go
13 סעיף 8 הגדרות Go
13 סעיף 9 הודעת פרטים בעסקת אשראי Go
13 סעיף 10 נקיבת הפרש כוזב Go
14 סעיף 11 אי קיום צו Go
14 סעיף 12 תניה לענין תשלומים Go
14 סעיף 13 מקדמות וערובות Go
14 סעיף 13א עסקה לתקופה קצובה Go
14 סעיף 13א1 ביטול עסקה לתקופה קצובה Go
16 סעיף 13ב משלוח חשבוניות והודעות תשלום לצרכן Go
16 סעיף 13ב1 מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון Go
17 סעיף 13ב2 משלוח הודעת חוב לצרכן Go
17 סעיף 13ג חובות גילוי בעסקה מתמשכת Go
17 סעיף 13ד ביטול עסקה מתמשכת Go
18 סעיף 13ד1 החזר בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת Go
18 סעיף 13ה עסקת מתמשכת בעניין שירותי רפואה Go
19 סעיף 13ו ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה Go
20 סעיף 13ז תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה Go
20 סעיף 13ח תעריף שנקבע לפי דין איסור גביית עמלה ודרכי תשלום Go
20 סעיף 14 עסקה ברוכלות Go
21 סעיף 14א עסקה בענין רכישה של יחידות נופש Go
21 סעיף 14ב תשלום בכרטיס אשראי Go
22 סעיף 14ג עסקת מכר מרחוק Go
23 סעיף 14ג1 ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש Go
24 סעיף 14ג2 ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל Go
24 סעיף 14ה תוצאות ביטול עסקה Go
25 סעיף 14ו החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין Go
25 סעיף 14ז זיכוי בשל ביטול עסקה Go
26 סעיף 14ח תווי קנייה Go
26 סעיף 14ט דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי Go
27 סעיף 15 מכירה מיוחדת Go
27 סעיף 16 מחיר מיוחד Go
28 סעיף 16א שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה Go
28 פרק ד': סימון טובין והצגת מחירים Go
29 סעיף 17 סימון טובין ואריזתם Go
29 סעיף 17א הגדרות לענין פרק ד' Go
30 סעיף 17ב חובת הצגת מחיר על טובין והמחיר המחייב Go
30 סעיף 17ג הצגת מחירי שירותים Go
30 סעיף 17ד פרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים Go
30 סעיף 17ה סייג להצגה של המחיר הכולל Go
30 סעיף 17ו כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים Go
31 סעיף 17ז פטור Go
31 סעיף 17ח הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל Go
31 סעיף 18 איסור מכירה והחזקה Go
31 פרק ד'1: אחריות ושירות לאחר מכירה Go
31 סעיף 18א אחריות לטובין ולשירותים Go
31 סעיף 18ב מתן שירות טלפוני חינם Go
33 סעיף 18ג זיהוי טלפוני של עוסק Go
33 פרק ה': הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והממונה, תפקידו וסמכויותיו Go
33 סעיף 19 הממונה Go
33 סעיף 19א הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן Go
33 סעיף 19ב תקציב הרשות Go
34 סעיף 19ג עסקאות הרשות Go
34 סעיף 19ד עובדי הרשות Go
34 סעיף 20 תפקידי הממונה Go
34 סעיף 20א הסמכת מפקחים Go
34 סעיף 20ב זיהוי מפקח Go
34 סעיף 21 סמכויות פיקוח Go
34 סעיף 21ב צו מינהלי לשמירת טובין במקום העסק Go
35 סעיף 21ג צו מינהלי להפסקה או למניעה של הפעלת השפעה בלתי הוגנת Go
35 סעיף 21ד בקשה לביטול צו מינהלי על ידי בית המשפט Go
35 סעיף 22 סמכות לחקור חשד לביצוע עבירה Go
35 סעיף 22א הוועדה המייעצת Go
35 סעיף 22ב דין וחשבון שנתי Go
36 פרק ה'1: אכיפה מינהלית Go
36 סימן א': עיצום כספי Go
36 סעיף 22ג עיצום כספי Go
36 סעיף 22ד הפרה בנסיבות מחמירות Go
39 סעיף 22ה הודעה על כוונת חיוב Go
39 סעיף 22ו זכות טיעון Go
40 סעיף 22ז החלטת הממונה ודרישת תשלום Go
40 סעיף 22ח סכומים מופחתים Go
40 סעיף 22ט סכום מעודכן של העיצום הכספי Go
40 סעיף 22י הפרה נמשכת והפרה חוזרת Go
40 סעיף 22יא המועד לתשלום העיצום הכספי Go
41 סעיף 22יב הפרשי הצמדה וריבית Go
41 סימן ב': התראה מינהלית Go
41 סעיף 22יג התראה מינהלית Go
41 סעיף 22יד בקשה לביטול התראה מינהלית Go
41 סעיף 22טו הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה Go
41 סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה Go
41 סעיף 22טז התחייבות להימנע מהפרה Go
41 סעיף 22יז תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי הגשתם Go
42 סעיף 22יח הפרת התחייבות Go
42 סעיף 22יט השבת העירבון Go
42 סימן ד': הוראות כלליות Go
42 סעיף 22כ ערעור Go
42 סעיף 22כא פרסום Go
42 סעיף 22כב שמירת אחריות פלילית Go
43 סעיף 22כג עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר Go
43 סעיף 22כד אישור נהלים ופרסומם Go
43 סעיף 22כה אצילת סמכויות Go
43 סעיף 22כו דיווח לכנסת הוראת שעה Go
43 פרק ו': עונשין ותרופות Go
44 סעיף 23 עונשין Go
44 סעיף 23א נסיבות מחמירות Go
45 סעיף 23ב הטלת קנס לאחר שנפסקו פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א Go
45 סעיף 24 סמכויות נוספות של בית המשפט Go
45 סעיף 25 אחריות מעביד, מרשה ונושא משרה בתאגיד Go
45 סעיף 28 התחייבות העוסק Go
46 סעיף 29 פטור Go
46 סעיף 30 צו בית המשפט למניעת עבירה Go
46 סעיף 31 פיצויים Go
46 סעיף 31א פיצויים לדוגמה Go
47 סעיף 32 ביטול עסקה Go
48 סעיף 33 פרסום פסק דין או תיקון פרסום Go
49 סעיף 34 ראיה לפרסום Go
49 סעיף 35 סמכויות המכס Go
49 פרק ו'1: Go
49 פרק ז': הוראות שונות Go
49 סעיף 36 החוק מחייב Go
49 סעיף 37 ביצוע ותקנות Go
49 סעיף 38 סמכות הממונה לאצול Go
49 סעיף 39 סייג לתחולה Go
49 סעיף 40 ביטול Go
50 סעיף 41 שמירת דינים Go
50 סעיף 42 דין המדינה Go
50 סעיף 43 תחילה Go
50 סעיף 44 פרסום Go
50 תוספת ראשונה Go
50 תוספת שניה Go
51 תוספת שלישית Go
51 תוספת רביעית Go
51 תוספת חמישית Go
52 עסקת מכר מרחוק (תיקון מס' 6) תשנ"ח-1998 חוק (מס' 7) תשנ"ח-1998
14ג. (א) בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:
(תיקון מס' 14) תשס"ד-2004
(1) השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;
(2) התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;
(3) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;
(4) מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;
(5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;
(6) פרטים בדבר אחריות לנכס;
(תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
(7) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג).
(ב) בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:
(1) הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);
(2) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
(תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
(3) האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג);
(4) שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
(5) מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6) תנאים נוספים החלים על העסקה.
(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017
(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –
(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010
(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
(ד) הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 14ג1(ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
(1) טובין פסידים;
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010
(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
(ה) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד), שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.
(ו) בסעיף זה –
"מחיר הנכס" – מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;
"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
14ג1. (א) בסעיף זה –
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
(ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
(ה) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14 ו-14ג ולא לגרוע מהן.
ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל (תיקון מס' 58) תשע"ט-2019
14ג2. (א) על אף האמור בסעיפים 14ג(ג) ו-14ה, עוסק המציע לצרכן להתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, רשאי להציע לצרכן, לגבי אותו שירות שהוצע, לבחור בין החלופות שלהלן, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג):
(1) זכות ביטול לפי הוראות סעיפים 14ג(ג) ו-14ה (בסעיף זה – זכות ביטול);
(2) מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל (בסעיף זה – מדיניות ביטול).
(ב) לא יציע עוסק לצרכן עסקה הכוללת מדיניות ביטול, אלא אם כן מסר לצרכן בעת השיווק מרחוק וטרם ההתקשרות מידע בדבר מדיניות הביטול בעסקאות מהסוג המוצע, ובכלל זה אם היא כוללת זכות לבטל את העסקה; כללה מדיניות הביטול זכות כאמור, יכלול המידע גם את מועדי הביטול, ואם ישנם – את דמי הביטול והאפשרות לקבל החזר כספי; עוסק ימסור לצרכן פרטים כאמור גם במסמך לפי סעיף 14ג(ב).
(ג) פרסם עוסק באתר האינטרנט שלו עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול ומדיניות ביטול, יפרסם גם מידע בדבר מדיניות הביטול, ובכלל זה את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) בחר צרכן בחלופה של מדיניות ביטול והיא כוללת זכות לבטל את העסקה ולהחזר כספי, ובכלל זה דמי ביטול, ישיב העוסק לצרכן את הכספים המגיעים לו בתוך המועדים הקבועים בסעיף 14ה.
(ה) נטל ההוכחה לעניין מדיניות הביטול, לרבות גילויה לצרכן כאמור בסעיף זה, מוטל על העוסק.
(ו) לעניין סעיף זה, בעסקת מכר מרחוק לרכישת כרטיס טיסה מישראל או אליה הכוללת חניית ביניים מחוץ לישראל, לא יראו בקטע הטיסה מיעד ביניים ליעד ביניים אחר או ליעד הסופי, שירות הניתן במלואו מחוץ לישראל.
(ז) בסעיף זה –
"שירותי תיירות" – שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי;
"מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017
14ד. (בוטל).
תוצאות ביטול עסקה (תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
14ה. (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010
(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;
(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010
(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג(ג) או 14ג1(ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
(תיקון מס' 26) תש"ע-2010
(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.
(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין (תיקון מס' 16) תשס"ה-2005
14ו. (א) בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש –
(1) הוא יחזיר אותם לעוסק;
(2) הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
(ב) השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה לענין החזרת התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן נסיבות שבהן –
(1) הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;
(2) יהיה רשאי העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.
(ג) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
זיכוי בשל ביטול עסקה (תיקון מס' 32) תשע"ב-2012
14ז. (א) ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה זכאי להחזר כספי לפי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר זיכוי בשל הביטול (בסעיף זה – שובר זיכוי), יחולו הוראות אלה:
(1) שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה;
(2) הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה;
(3) שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו;
(4) מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה;
(5) לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סייגים להוראה זו.
(ב) תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו בלא תנאים מגבילים, או בסייגים שקבע השר לפי סעיף קטן (א)(5), יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת, בהתאם להוראות לפי סעיף 4א, לעניין תנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן.
(ג) מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.
(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על שובר מתנה.
תווי קנייה (תיקון מס' 36) תשע"ד-2014
14ח.[2] (א) בסעיף זה, "תו קנייה" – כרטיס או מסמך הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו, למעט כרטיס או מסמך המיועד לשימוש בעבור סוג מסוים של מוצר או שירות בלבד.
(ב) מנפיק תו קנייה המבקש להגביל את תוקף תו הקנייה שהוא מנפיק יציין על גבי תו הקנייה, באותיות ברורות ובאופן בולט, נוסף על שמו, גם את מועד ההנפקה ואת מועד פקיעת התוקף, ובלבד שתקופת תוקפו של התו לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה; ואולם ניתן נגד מנפיק תו קנייה צו פשיטת רגל או צו פירוק, לא יוכל האוחז בתו לרכוש באמצעותו טובין או שירותים ממועד מתן הצו.
(ג) הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העוסקים המנויים בו.
(ד) עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו קנייה יאפשר שימוש בשובר הזיכוי בכל אחד מסניפיו, ואולם הוא רשאי להגביל את השימוש בשובר הזיכוי בסניף הנושא שם מסחרי אחר.
(ה) על אף האמור בסעיף 14ז(א)(5), עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה, רשאי להגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הקנייה, ובלבד שיופיעו על גבי השובר.
(ו) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין תווי קנייה, ובכלל זה לעניין תנאים המגבילים את אפשרות מימושם, בין השאר בסוגי מכירות או לגבי בעלי הנחות קבועות אצל עוסקים או בבתי עסק מסוימים.
דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי (תיקון מס' 52) תשע"ז-2017
14ט. (א) היתה לצרכן זכות לבטל עסקה לפי חוק זה או לפי חוזה, יאפשר לו העוסק לבטל את העסקה בהודעת ביטול שימסור לו הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן לפי סעיף קטן (ד) הנוגע לאותה דרך ביטול (בסעיף זה – הודעת ביטול):
(1) בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;
(2) בדואר רשום;
(3) בדואר אלקטרוני;
(4) בפקסימיליה, אם יש לעוסק;
(5) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;
(6) בכל אמצעי אחר שקבע השר.
(ב) לעניין עסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט, ייצור עוסק בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(5), שימוקם באופן מובלט וברור.
(ג) בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור בסעיף קטן (א)(1) – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים נוספים שעל צרכן למסור בהודעת הביטול.
(ד) עוסק יגלה לצרכן, בכתב, את הדרכים למסירת הודעת ביטול כאמור בסעיף קטן (א), את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול כאמור באותו סעיף קטן, ואת הפרטים שיש לכלול בהודעת ביטול כאמור בסעיף קטן (ג), והכול לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים; לעניין זה, "בכתב" – לרבות בחוזה, בטופס גילוי או במסמך המפרט את עיקרי העסקה.
(ה) עוסק ימסור לצרכן מידע כאמור בסעיף קטן (ד) גם בכל אחד מאלה:
(1) בחשבונית, בקבלה או בהודעת תשלום, ולגבי עסקה לתקופה קצובה שלא נדרשת לגביה הסכמה מפורשת של הצרכן להמשך ההתקשרות – גם בהודעה על מועד סיום העסקה – הנשלחות לצרכן;
(2) אם יש לעוסק אתר אינטרנט – בדף הראשי של האתר, ואם ניתן להתקשר בעסקה באינטרנט כאמור בסעיף קטן (ב) – בסמוך לקישור הייעודי כאמור באותו סעיף קטן.
(ו) פרטי המידע שיש לגלותו לצרכן לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) יופיעו בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.
(ז) הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטול עסקה לפי סעיף 14ו; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות נוספות וכן סוגי עוסקים שהוראות הסעיף, כולן או חלקן, לא יחולו לגביהם.